Villkor

Senast uppdaterad:
05.11.2018.

Parterna erkänner att Internet varken ägs eller kontrolleras av någon enhet. GD-Hosting kan därför inte garantera att någon given läsare ska kunna komma åt GD-Hosting-servern när som helst.

GD-Hosting ska göra allt trovärdigt för att säkerställa att dess server är tillgänglig så bred som möjligt och med så lite serviceavbrott som möjligt.

Finansiella överenskommelser

Kunden godkänner ett trettio (30) dagars kontraktsminimum som börjar när tjänsten påbörjas. Exakt kontraktslängd bestäms vid anmälan. Kunden håller med om vara ensam ansvariga för alla avgifter och avgifter som är kopplade till ett konto. Om kunden vill avbryta GD-Hosting-tjänster inom trettio (30) dagar efter den första registreringen ska de kunna göra det av någon anledning (bortsett från brott mot användningsvillkor eller överträdelser mot spam) och omedelbart återbetalas sina pengar. Tjänster som tillhandahålls av tredje part och GD-Hosting-partner ingår inte i 30-dagars återbetalningspolicy och ingen tidig slutkredit gäller. Fakturering stoppar vid slutet av terminen under vilken tjänsten avbryts. Överträdelser av GD-Hosting-användarvillkor, godkänd användningspolicy eller Spam Policy kan vid GD-Hostings godtycke resultera i omedelbar och permanent avbrott utan återbetalning. Tvistiga avgifter ("återkrav") som är kopplade till något GD-Hosting-konto kan enligt GD-Hosting godtycke resultera i omedelbar och permanent avbrott. Otillgänglighet som är ett resultat av schemalagd underhåll är utesluten från dessa villkor och kommer inte att beaktas för beräkning av servicekrediter.

Skatt

GD-Hosting shall not be liable for any taxes or other fees to be paid in accordance with or related to purchases made from Customer or GD-Hosting’s server. Customer agrees to take full responsibility for all taxes and fees of any nature associated with such products sold.

Varumärken och upphovsrätt

GD-Hosting ansvarar inte för några skatter eller andra avgifter som ska betalas i enlighet med eller relaterade till inköp som gjorts från kunden eller GD-Hosting-servern. Kunden förbinder sig att ta fullt ansvar för alla skatter och avgifter av någon art som är förknippade med sådana sålda produkter.

Hårdvara, utrustning & programvara

Kunden ansvarar för och måste tillhandahålla all utrustning för telefon, dator, hårdvara och mjukvara och tjänster som behövs för att få tillgång till GD-Hosting. GD-Hosting ger inga garantier eller garantier för att kundens utrustning kommer att vara kompatibel med GD-Hosting.

GD-Hosting bestämmelser

GD-Hosting är inte skyldig att kompensera kunden för driftstopp, oavsett om driftstoppet orsakas av kunden, GD-Hosting eller GD-Hostings leverantörer. GD-Hosting-tjänster kommer att faktureras årligen. Befintliga GD-Hosting-kunder kan förbli på en förbetald faktureringsplan, men nya kundkonton är föremål för en faktureringsplan.

Ålder

Kunden intygar att han eller hon är minst 18 år eller att deras förälder eller vårdnadshavare kommer att agera som "kund" i fråga om detta kontrakt.

Uppsägning

Detta avtal kan avslutas av endera parten utan orsak, genom att ge den andra parten 14 dagars skriftligt meddelande. GD-Hosting kommer att acceptera uppsägning via e-post. Trots ovanstående kan GD-Hosting när som helst säga upp tjänsten enligt detta kontrakt utan straff, om kunden inte följer villkoren i detta kontrakt, inklusive betalning utan betalning. GD-Hosting förbehåller sig rätten att ta ut en återbetalningsavgift.

Begränsat ansvar

Kunden håller med om att användningen av GD-Hosting's Server är på kundens ansvar. Varken GD-Hosting, dess anställda, dotterbolag, agenter, tredje parts informationsleverantörer, köpmänslicensgivare eller liknande, garanterar att GD Hostings serverservice inte kommer att avbrytas eller vara felfri. De ger inte heller några garantier om de resultat som kan erhållas från användningen av servertjänsten eller om noggrannheten, tillförlitligheten eller innehållet i någon informationstjänst eller varor som finns i eller tillhandahålls via GD-Hosting Server-tjänsten, om inte annat uttryckligen anges i detta kontrakt. Under inga omständigheter, inklusive oaktsamhet, ska GD-Hosting, dess kontor, agenter eller någon annan som är involverad i att skapa, producera eller distribuera GD-Hosting servertjänsten vara ansvarig för eventuella direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella eller följdskador som härrör från användning av eller oförmåga att använda GD-Hosting Server-tjänsten; eller som uppstår på grund av misstag, utelämnanden, avbrott, borttagning av filer, fel, förseningar i drift eller överföring eller eventuella funktionsfel, oavsett om det är begränsat till Guds handlingar, kommunikationsfel, stöld, förstörelse eller obehörig åtkomst till GD -Hostings poster, program eller tjänster. Kunden bekräftar härmed att denna paragraf ska gälla för allt innehåll på GD-Hostings Server-tjänst. Oberoende av ovanstående ska kundens exklusiva rättsmedel för alla skador, förluster och orsaker till handlingar, oavsett om de är kontrakt, skadestånd inklusive försumlighet eller på annat sätt, inte överstiga det sammanlagda belopp som kunden betalat under kontraktets löptid och eventuella rimliga advokatkostnader och rättegångskostnader.

Dessa villkor och bestämmelser utgör hela avtalet och förståelsen för parterna. Eventuella ändringar eller modifieringar av dessa villkor för kontrakt till dessa godkänns av båda parter vid förnyelse av tjänster.